صفحه اصلی محصولات لیست محصولات
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image C:\xampp\htdocs\tno\images/stories/TNO_HVAC_PLC/TNO_Hvac_plc_07.jpg

 

سیستم رله تحت شبکه

آلارم تحت شبکه

سنسور دما و رطوبت تحت شبکه

سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه

سیستم رله تحت شبکه
سیستم رله تحت شبکه

الارم نوری و صوتی تحت شبکه
الارم نوری و صوتی تحت شبکه

سنسور دما و رطوبت تحت شبکه
سنسور دما و رطوبت تحت شبکه

سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه
سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه

سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه 3 فاز

سنسور پرتابل دما و رطوبت

SMSدستگاه کنترل توسط

دستگاه کنترل و نمایش زمان

سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه 3 فاز
سنسور ولتاژ و جریان تحت شبکه 3 فاز

سنسور پرتابل دما و رطوبت
سنسور پرتابل دما و رطوبت

SMSدستگاه کنترل توسط
SMSدستگاه کنترل توسط

دستگاه کنترل و نمایش زمان
دستگاه کنترل و نمایش زمان

سنسور گاز تحت شبکه

سنسور pir تحت شبکه

اسپری درایر آزمایشگاهی

سنسور دما,رطوبت و فشار تحت شبکه

سنسور گاز تحت شبکه
سنسور گاز تحت شبکه

سنسور pir تحت شبکه
سنسور pir تحت شبکه

اسپری درایر آزمایشگاهی
اسپری درایر آزمایشگاهی

سنسور دما,رطوبت و فشار تحت شبکه
سنسور دما,رطوبت و فشار تحت شبکه

سیستم کنترل هواساز تحت شبکه

sms مودم تحت شبکه

سيستم مانیتورینگ ولتاژ تحت شبکه

لاگر دما و رطوبت

سیستم مانیتورینگ و کنترل هواسازتحت شبکه
سیستم مانیتورینگ و کنترل هواسازتحت شبکه

sms مودم تحت شبکه
sms مودم تحت شبکه

سيستم مانیتورینگ ولتاژ تحت شبکه
سيستم مانیتورینگ ولتاژ تحت شبکه

لاگر دما و رطوبت
لاگر دما و رطوبت

سیستم هوشمند ابیاری

کنترلر MFC

کنترلر PH

کنترلر BIO Reactor

سیستم هوشمند ابیاری
سیستم هوشمند ابیاری

کنترلر MFC
کنترلر MFC

کنترلر PH
کنترلر PH

کنترلر BIO Reactor
کنترلر BIO Reactor

سنسور PIR

سنسور نشتی اب

ترنسمیتر دما و رطوبت 4-20 میلی امپر

ترنسمیتر ولتاژ و جریان 4-20 میلی امپر

سنسور PIR
سنسور PIR

سنسور نشتی اب
سنسور نشتی اب

ترنسمیتر دما و رطوبت 4-20 میلی امپر
ترنسمیتر دما و رطوبت 4-20 میلی امپر

ترنسمیتر ولتاژ و جریان 4-20 میلی امپر
ترنسمیتر ولتاژ و جریان 4-20 میلی امپر